เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว

ครูกานท์

 

ได้เคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้ง ทั้งได้สัญจรเป็นวิทยากรให้การเรียนรู้แก่ครูและผู้บริหารการศึกษาในภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลา ๔ ปี อย่างต่อเนื่อง อีกทราบว่ายังมีนักวิชาการท่านอื่นๆ ที่ได้ให้ความใส่ใจร่วมด้วยช่วยครูแก้ปัญหา สพท.ต่างๆ และ สพฐ.ก็มิได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหานี้ก็ยังคงดำรงอยู่เป็นอันมาก

...

สภาพปัญหาที่ยังคงดำรงอยู่มีทั้งที่แจ้งชัดและซ่อนเร้น ที่แจ้งชัดคือครูผู้สอนสามารถบอกได้จากสภาพการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนคนหนึ่งคนใดได้โดยทันที แต่ที่ซ่อนเร้นคือนักเรียนที่ดูเหมือนอ่านได้บ้างแต่เขียนไม่ได้จริงแท้ ต้องทดสอบด้วยการให้ เขียนตามคำบอก จึงจะรู้แน่ชัดว่าเขียนได้หรือไม่ได้ในระดับใด 

...

ทุ่งสักอาศรม ได้จัดทำแบบทดสอบเพื่อการ เขียนตามคำบอก ขึ้น สำหรับให้ครูใช้ทดสอบเขียนตามคำบอกแก่นักเรียนตั้งแต่ ป.๒ ถึง ม.๖ มีจำนวนคำทดสอบรวม ๕๐ คำ เนื้อหาอยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนซึ่งผ่านการเรียนจากชั้น ป.๑ อย่างมีคุณภาพจะต้องเขียนได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ คำ (หรือ ๕๐%) นั่นหมายความว่า ถ้านักเรียนชั้น ป.๒ ถึง ม.๖ คนใดได้คะแนนน้อยกว่า ๒๕ ให้ถือว่า ไม่ผ่าน จำเป็นต้องดำเนินการสอนแก้ปัญหาต่อไป ข้อทดสอบทั้ง ๕๐ คำมีความครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้

          ๑.ครอบคลุมพยัญชนะต้นทั้ง ๓ หมู่ (กลาง-ต่ำ-สูง)

          ๒.ครอบคลุมมาตราสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และ แม่กบ (เฉพาะคำสะกดตรงมาตราเท่านั้น)

          ๓.ครอบคลุมคำควบกล้ำและอักษรนำ

          ๔.ครอบคลุมการผันเสียงวรรณยุกต์ เอก โท ตรี และ จัตวา 

ข้อทดสอบมีดังนี้

คำทดสอบ

          ให้ครูที่ออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจนเป็นผู้อ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟังคำละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน เขียนตามคำบอก ลงในกระดาษทดสอบ  

          คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบ เช่นเขียน ทุ่งแล้ง เป็น ทุ่งแล่ง ถือว่าเขียนถูกครึ่งคำผิดครึ่งคำ อย่างนี้ให้ ครึ่งคะแนน  แต่ถ้าคำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปให้ครูให้คะแนนเต็มไปก่อน เช่นเขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง  เรื่องนี้ครูค่อยๆ ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

          กาแฟ            ทอผ้า           มะลิลา        สึนามิ         อายิโนะ

 

          เตาะแตะ        ฉอเลาะ         เล้าไก่         เข้าถ้ำ           ขยำขยี้

 

          ปิงปอง          โผงผาง         ข้างล่าง      ทุ่งแล้ง          อึ่งอ่าง

 

          ไอโอดีน        ปิ่นโต            เส้นด้าย      เล่นโขน         ฟ้อนรำ

 

          ซุ่มซ่าม         ยิ้มแย้ม          อ่อนน้อม    รอยเท้า         กุ้งฝอย

 

          ผิวขาว          แน่วแน่          ของฝาก      ปึกแผ่น          กุ๊กกิ๊ก

 

          ชอกช้ำ         เจียระไน        เผื่อแผ่         ด้ามมีด           ฮึดสู้

 

      โหดร้าย         หุบเหว           ตะเกียบ      บ่ายเบี่ยง       เลื่อนเวลา

 

          ทะเล่อทะล่า   จดบันทึก       ส้วมซึม       กวยจั๊บ          พริกเผ็ด

 

          รื่นเริง        ปลาบปลื้ม     เคลื่อนคล้อย   หยิ่งผยอง      สลักเสลา

... 

วิธีสอนแก้ปัญหาตามหนังสือ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ได้กำหนดระยะเวลาในการสอนแก้ปัญหานักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๒ ถึง ม.๖ ที่ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับ ครูอาสาแก้ปัญหา วันละ ๑ ชั่วโมง ต่อเนื่องไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘๕ ชั่วโมง หรือ ๔ เดือน ซึ่งจากการวิจัยและปฏิบัติการในหลายโรงเรียน หลายจังหวัด ได้ผลสัมฤทธิ์ยืนยันว่า หลังจากการดำเนินการสอนตามแบบฝึกที่กำหนด (ในหนังสือ) ครบเต็มเวลาและวิธีการ นักเรียนจะ อ่านออกเขียนได้ ผ่านเกณฑ์ทดสอบทุกคน ยกเว้นนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้น  (ดูรายละเอียดต่างๆ ในโพสก่อนหน้านี้...) 

...

สาระสำคัญของเนื้อหาและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ตามหนังสือเล่มนี้คือ

เดือนแรก อ่านเขียนแจกลูก แม่ ก กา และผันเสียง ๒๐ ชั่วโมง

เดือนที่สอง อ่านเขียนแจกลูกสะกดคำ แม่กง กน กม เกย เกอว และผันเสียง ๒๕ ชั่วโมง

เดือนที่สาม อ่านเขียนแจกลูกสะกดคำ แม่กก กด กบ ผันเสียง และคำที่สระเปลี่ยนรูป-ลดรูป ๒๐ ชั่วโมง

เดือนที่สี่ อ่านเขียนแจกลูกคำควบกล้ำ คำอักษรนำ ผันเสียง และคำที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ ๒๐ ชั่วโมง

ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ำกระบวนการ แจกลูก สะกดคำ และ ผันเสียง เป็นสำคัญ  เช่น  ตะปู  ให้เปล่งเสียงอ่านแจกลูกว่า "ต-อะ-ตะ / ป-อู-ปู...ตะปู"  หรือ  แม่  ให้เปล่งเสียงอ่านแจกลูกว่า  "ม-แอ-แม / แม่-เอก-แม่"  หรือ  บ้าน  ให้เปล่งเสียงอ่านแจกลูกว่า  "บ-อา-บา / บา-น-บาน / บาน-โท-บ้าน"  เป็นต้น  

 

ทักษะการฝึกให้เน้นน้ำหนักเวลาใน ๑ ชั่วโมง ดังนี้

๑.ฝึกเปล่งเสียงอ่านแจกลูก  ๓๐ นาที

๒.ฝึกเขียนคำ  ๑๐  นาที

๓.ฝึกคัดลายมือ  ๑๐ นาที

๔.ฝึกเขียนตามคำบอก  ๑๐ นาที

 

...

โรงเรียนใด หรือ สพท.ใด หรือหน่วยงานการศึกษาใด ที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง หรือดำเนินการแล้วแต่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลแท้จริง  สามารถปรึกษาหารือกับผู้เขียนหรือ ทุ่งสักอาศรม ได้ตลอดเวลา โทร. 081-9956016 หรือ Email : tungsakasome@yahoo.com อาจจัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนหรือผู้บริหาร เพื่อจะได้เรียนรู้การแก้ปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างจริงแท้ต่อไป...

...

ปัญหาและอุปสรรคนอกจากที่กล่าวแล้วก็คือ
๑.ครูสอนไม่ครบเต็มเวลาที่กำหนด มักมีเหตุแทรกซ้อนเช่น โรงเรียนมักมัวแต่เสียเวลาไปกับกีฬาเกินจำเป็นบ้าง วุ่นวนกับกิจกรรมตามคำสั่งนอกภาระการสอนบ้าง และรวมทั้งครูเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำผลงานทางวิชาการก็ล้วนเป็นเหตุขัดขวางการกระทำเพื่อเด็กๆ อย่างแท้จริง (รู้ๆ กันอยู่ เหมือนน้ำท่วมปาก)
๒.ผู้บริหารโรงเรียนมักไม่ให้ "ไฟเขียว" เรื่องเวลาปฏิบัติและการมาฝึกอ่านเขียนของนักเรียนกับ "ครูอาสา" อย่างจริงจัง โดยอาจให้สอนซ่อนเสริมกันตามอัธยาศัย ช่วงพักเล็กพักน้อย หรือพักกลางวัน หรือก่อนนักเรียนกลับบ้านตอนเย็น รวมๆ แล้วก็คือสอนไม่ต่อเนื่อง ไม่ครบเต็มเวลา และไม่ครบทักษะ (ทั้งหมดที่ให้ไว้ในแบบฝึกของหนังสือ "เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว")
๓.ปัญหาในทิศทางความเชื่อของ "วิถีปฏิบัติ" ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการวิ่งตามกระแสทฤษฎีและแนวคิดจากต่างประเทศ จนลืมรากเหง้าภาษาไทย

Comment

Comment:

Tweet

#103 By (1.46.174.129|1.46.174.129) on 2015-05-20 08:08

#102 By (49.48.212.43|49.48.212.43) on 2015-05-17 15:37

ถ้าผู้ปกครองอยากสอนลูกมีโครงการเข้าร่สมบ้างรึป่าวคะ

#100 By (49.230.201.75|49.230.201.75) on 2015-04-28 14:55

ถ้าผู้ปกครองอยากสอนลูกมีโครงการเข้าร่สมบ้างรึป่าวคะ

#100 By (49.230.201.75|49.230.201.75) on 2015-04-28 14:55

สนุกสนาน

#99 By อิทธิพัทธ์ (223.204.249.197|223.204.249.197) on 2015-04-08 19:53

ลูกชายอ่านหนังสือไม่ออกเลย ป.2 แล้ว มีวิธีไหนมั่งค่ะ
ที่ช่วยได้ แต่บวก ลบ คูณ ทำได้หมด แต่อ่านไม่ออก ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

#98 By แม่ออโต้ (61.90.115.26|61.90.115.26) on 2014-12-02 14:28

ขออนุญาติแนะนำ Application "เก่งไทย" ทั้งฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ฝึกออกเสียง ได้ภายในแอพเดียวคะ
การันตีคุณภาพด้วยรางวัล App Store Best of 2013 และ รางวัลชนะเลิศ ในโครงการ Thailand ICT Awards 2013
"เก่งไทย" เป็นนวัตกรรมเกมการศึกษา (Innovative Kids App) เหมาะสำหรับเด็ก วัย 3-7 ปี
"เก่งไทย" ให้น้องๆ ได้ฝึกเขียน และจดจำพยัญชนะไทย สระ วรรณยุกต์ เลขไทย เลขอารบิก ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
"เก่งไทย" บอกทิศทางการเขียน ออกเสียง พร้อมแสดงภาพแอนิมิชั่น สีสันสดใส สวยงาม และสามารถประเมินให้คะแนนและดาวได้
"เก่งไทย" สร้างความสนุกสนาน ท้าทาย สามารถบันทึกผลงานลายมือของน้องๆ และและสามารถโพสต์ผ่าน Facebook เก็บไว้ เพื่อดูพัฒนาการของลูกได้อีกด้วย
"เก่งไทย" มีเกมฝึกทักษะ ได้แก่ เ เกมเรียงตัวอักษร เกมจับคู่เสียงอักษร เกมเติมพยัญชนะไทย เกมทายตัวอักษร เกมโยงเส้นจับคู่พยัญชนะ เกมเติมสระวรรณยุกต์ เกมเปิดแผ่นป้ายฝึกความจำ
"เก่งไทย" ให้น้องๆ ได้ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ฝึกออกเสียง จดจำ ทบทวน ฝึกฝน และทดสอบ อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ
ดาวน์โหลด "เก่งไทย" ได้ที่
App Store : http://goo.gl/nNcxMR
Google Play : http://goo.gl/7hypi
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เก่งไทยคลับ : facebook.com/kengthaiclub

#97 By maemae (180.183.69.94|180.183.69.94) on 2014-05-20 14:59

question 

#96 By (14.207.114.113|14.207.114.113) on 2014-02-20 10:04

อยากได้หนังสือ"เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว"ค่ะไม่รู้ว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนคะ

#95 By จุฑารัต มูละวงศ์ (202.143.134.120) on 2013-08-02 14:16

ดิฉันเป็นครูสอนป.๒ มีเด็กนักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้๖ คนในจำนวนนักเรียนทั้งหมด๑๖ คน ดิฉันเห็นหนังสือ"เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว"จากเพื่อนครู อยากจะได้แต่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อได้ที่ไหนค่ะขอความกรุณาจากท่านได้ชี้แนะด้วยค่ะ

#94 By จุฑารัต มูละวงศ์ (202.143.134.120) on 2013-08-02 13:57

big smile

#93 By อรัญญา อิ่มใจ (103.7.57.18|115.67.98.240) on 2013-06-30 09:14

confused smile big smile big smile

#92 By อรัญญา อิ่มใจ (103.7.57.18|115.67.230.97) on 2013-06-30 09:11

ทำอย่างไรได้ล่ะ  เป็นกรรมของเด็ก ๆ มาตราฐานการศึกษาไทยเปลี่ยนบ่อยจนจะไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง  ดูอย่างภาษาัอังกฤษเขามีไวยากรณ์ที่มั่นคงเป็นตัวของเขาเอง  ไม่เข้าใจอย่างเช่น หนังสือภาษาไทยเป็นหลักสูตรแกนกลาง แต่ทำกันออกมามากมายจนไม่
รู้ว่าใช้อะไรเป็นมาตราฐาน  กรุณาดูรอบบ้านผ่านเมือง
เขาซิค่ะ ว่าระดับการศึกษาเขามีมาตราฐานอย่างไร ไม่ใช่เป็นไปตามกระแสตลอดเวลา เปลี่ยนจนไม่มีอะไรที่จะให้เด็กจำได้  แล้วก็ไปว่าเด็กว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

#91 By Moobin (103.7.57.18|101.109.92.129) on 2013-06-14 23:15

ต้องการแบบฝึก

#90 By ่จริยาวดี คุณสุทธิ์ (103.7.57.18|61.7.181.27) on 2013-06-12 08:35

หนังสือ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ของศิวกานท์ ปทุมสูติ เป็นหนังสือที่ดีมากๆ จะสอนเด็กที่มีปัญหาการอ่านให้อ่านออกให้ได้ตามแนวหนังสือคะ

#89 By คนสอน...น้องให้อ่าน (103.7.57.18|58.9.215.139) on 2012-11-01 14:22

ดีมากค่ะ...จะลองยืมไปใช้กับเด็กดูนะคะ 
ขอบคุณมาก ๆ   

#88 By ครูรัตน์ (103.7.57.18|1.4.192.232) on 2012-06-17 10:06

รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ พอดีมีน้องชายคนเล็กตอนนี้อยู่ชั้น ม1 แต่ยังอ่านและเขียนหนังสือภาษาไทย ไม่ได้ไม่รู้ตัวไหนเป็นอะไร จะสามารถแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะ หรือถ้ามีสถานที่หรือสถาบันที่รับสอนราคาไม่มากนักช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะเพราะตอนนี้เป็นปัญหามากๆไม่รู้จะแก้ยังไงดี
ปล.บ้านอยู่แถวพระประแดง เจดีย์
แนะนำมาที่ email: lanlar_55@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

#87 By buakaew (103.7.57.18|203.148.200.98) on 2012-05-30 11:24

ลูกดิฉันก้ออ่านหนังสือไม่ออก และโดนให้ซ้ำชั้นเรียนอีก และบอกว่าลูกดิฉันมีปัญหาทางสมองอีกทั้งๆที่เค้าก้อปกติค่ะ ดิฉันกลุ้มใจมากๆไม่รู้จะทำบังไงดีค่ะ

#86 By แม่คนนึงค่ะ (103.7.57.18|171.7.170.193) on 2012-05-24 13:05

จะลองสอนลูกดูคะ ลูกกำลังจะขึ้น ป.1แต่ยังอ่านไม่คล่อง อาจเป็นเพราะดิฉันสอนลูกไม่เป็น ยังสอนแบบโบราณอยู่ เช่น คำว่า บ้าน ดิฉันจะสอนว่า \"บ-อา-นอ-บาน-ไม้โท-บ้าน\" เดี๋ยวจะต้องลองสอนใหม่ค่ะ ขอบคูณมากนะคะbig smile

#85 By ลัยลา (103.7.57.18|58.10.64.9) on 2012-05-06 11:58

ลูกชายเรียนอยู่ชั้น ป.3 แล้วแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านเขียนเพราะว่าไปเทสความสามารถการอ่านเขียนถ้าเทียบแล้วคงจะอยู่ที่ ชั้น ป.1 ตอนนี้ได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางเบื้องต้นคุณหมอให้ทานยาช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นในการเรียน และมีการให้คุณแม่ช่วยด้วยการสอนแบบภาษาจีน หัวอกแม่ก็เป็นห่วงลูกกลัวว่ามันจะเป็นปมด้อยหรือเปล่าจึงเรียนมาเพื่อปรึกษาช่วยแนะวิธีการอ่านการเขียนด้วยค่ะ rosesarin_wu@hotmail.com

#84 By รสริน (180.183.147.99) on 2012-01-24 16:50

อย่าว่าแต่เด็กเลยครูยังแย่เลยค่ะ โรงเรียนเอกชนคลอง3 เส้นรังสิตนครนายกสอนภาษาไทย ให้เด็กอ่าน ต้นแสม (ที่อยู่ตามป่าชายเลน)
ต้นแสม ตามจริงต้องอ่านว่า ต้น-สะ-แหม
แต่คุณครูคนนี้สอนให้เด็กอ่านว่า ต้น-เสม

เป็นไงคะ
เวลาดิฉันสอนลูกอ่านหนังสือ มักจะให้ลูกชี้ตัวที่อ่านไปด้วยเพราะเคยให้ในหมออาสา เขาทำแบบนั้น เหตุผลจะได้ไม่หลงบรรทัด ลูกบอกครูคนนี้ เขาบอกว่า \"ประหลาด\" เราปรี๊ดเลย จำใจ สอนลูกว่า ถ้าอยู่กับเขาให้อ่านตามวิธีเขาแต่อยู่กับแม่ให้ชี้ไปด้วย เขาก็รั้น บอกว่าอ่านได้ เอาไหนลองอ่าน ปรากฏว่าเป็นอย่างที่บอก หลงบรรทัดค่ะ เฮ้อ เราก็เลยบอกเห็นเหตุผลที่แม่ให้ชี้หรือยัง เขาจึงเชื่อค่ะ สรุป พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนช่วยเด็กในเรื่องนี้มากกว่า ที่จะพึ่งพาคุณครู เพราะมีหน้าที่สอนๆๆๆ ตามหน้าที่สอนเสร็จก็ไปสอนห้องอื่น ให้เด็กอ่านหนังสือกันทั้งห้อง ก็ไม่ใส่ใจใครอ่านได้ไม่ได้ เพราะเด็กอ่านพร้อมกันจะรู้ได้ไงว่าใครอ่านมั่ว แต่ดิฉันรู้เพราะลูกแหละค่ะทำให้เรารู้ เพราะลองให้อ่าน แย่มาก ก็เลยต้องฝึกเองค่ะ

#83 By ตาล (27.130.109.87) on 2012-01-11 12:07

ลูกผมอ่านไม่ออกเขียนไม่ถูกเลย อยู่ป.3แล้ว มีวิธีใดครับช่วยสอนทีส่งมาที่ songsak.sa@rd.go.th ครับ ขอบคุณมากครับ

#82 By ทรงศักดิ์ (10.153.1.92, 10.144.253.226, 223.27.233.126) on 2011-11-17 13:38

"เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว" กินใจมากครับ ท้าทายด้วย มันจริงหรือ??? ผมกำลังค้นหาแนวคิดและวิธีการที่จะสอนให้ลูกศิษย์ผมอ่านออกเขียนได้ ผมมาเจอบทความครูกานต์ กินใจมากเลยตรงคำว่า"ง่ายนิดเดียว" ขออนุญาตนำแนวคิดนี้ไปสู่เด็ก ได้ผลประการใด จะเล่าสู่ฟังอีกทีครับ
big smile

#81 By ครูบัว (125.26.211.178) on 2011-09-09 06:41

เมื่อปฐมวัยเคยนั่งพื้นศาลา มีม้ายาวสำหรับรองกระดานชนวนเพื่อเขียนหนังสือจากดินสอหิน หลักสูตร เลข คัด เลิก เรียนแบบเรียนเร็วใหม่ เรียนเรณูปัญญา นิทานร้อยบรรทัด ห้องเรียน ป.1 -ป.4 ไม่มีฝากั้นก่อนกลับบ้านพี่ป.4 ท่องสูตรคูณ ป 3 ป. 2 ท่องตามๆกันมา น้องป.1 กว่าจะขึ้นป.2 ก็ท่องสูตรคูณได้ปร๋อ ไมหนังสือ วิทย์ คณิต สังคม ศิลปะ สุขศึกษา พละ ฯลฯ แต่พวกเราก็อ่านออกเขียนได้ มีสามัญสำนึกที่ดี รักประเทศชาติ รักวัฒนธรรมประเพณี มีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ จน ณ ปัจจุบันนี้ได้มีโอกาสเป็นครูมีดีกรีระดับปริญญา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เห็นด้วยกับการนำวิธีของครูโบราณมาปัดฝุ่นใช้ เพราะจากประสบการณ์ที่สอนเด็กมากว่า 30 ปี ดิฉันพบว่าวิธีสะกดคำนี่แหละดีที่สุดสำหรับภาษาไทยเราแล้ว และที่สำคัญอีกอย่างคือผู้ปกครองต้องสนับสนุนการอ่านของเด็กด้วย โดยการให้เวลานั่งฟังบุตรหลานระดับประถมอ่านหนังสือให้ฟังสักวันละ 30 นาทีเป็นอย่างน้อย สนับสนุนหาหนังสือดีๆให้บุตรหลานอ่าน อย่าหาแต่คอมพิวเตอร์พกพาให้เด็กมากไปผลเสียจะมากกว่าผลดี โทรศัพท์มือถือที่ให้บุตรหลานถือมีแต่เกมต่างๆ โทษมากกว่าประโยชน์ ทำให้เด็กบ้าวัตถุเข้าไปอีก จิตใจจะมีแต่ความกระด้างกระเดื่อง ถ้าพวกเราผู้ใหญ่ทุกคนร่วมมือกันทำเพื่อเยาวชนของชาติจริงๆ บ้านนี้เมืองนีก็ต้องเจริญ แต่นี่มิใช่ ดูกันเอาเอง อย่าลว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน ทุกอย่างผู้ใหญ่นั่นแหละเป็นคนทำให้เด็กเสียคน เราทั้งหลายต้องช่วยกันแก้ปัญหา และพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณภาพ อย่ามัวเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

#80 By ครูคนหนึ่ง (101.108.201.131) on 2011-07-18 13:40

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคำแนะนำดีๆเพราะเจอปัญหานี้หนักมากเพราะไม่เคยสอนเด็กเล็กมาก่อนแต่ก็พยายามเต็มที่เพื่ออนาคตของเด็ก

#79 By ครูผู้ช่วยคะ (1.47.103.64) on 2011-07-07 19:48

ดีมาก ๆๆๆๆ ค่ะได้ประโยชน์ที่จะนำไปใช้สอนเด็กขอบคุณค่ะ

#78 By mang (1.47.158.218) on 2011-01-24 21:53

ดิฉันเป็นครูการศึกษาพิเศษ โดยจบการศึกษาพิเศษ โดยตรงค่ะ ปัจจุบันสอนเด็กพิเศษทุกประเภทค่ะ ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ (LD)ที่อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนตัวหนังสือกลับด้าน เมื่อได้อ่านบทความของครูกานท์แล้วมีความสนใจ อยากจะได้หนังสือ \\\" เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แก้ง่ายนิดเดียว\\\"เพื่อนำมาศึกษาและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาเด็กได้เต็มศักยภาพค่ะ

#77 By ครูโอ๊ะ (125.27.86.228) on 2010-12-20 23:20

สนใจหนังสือมากควรทำอย่างไร

#76 By rokeeyoh deeyae (182.52.167.22) on 2010-11-22 11:03

#75 By (182.93.134.215) on 2010-09-29 14:34

#74 By (182.93.134.215) on 2010-09-29 14:34

#73 By (119.42.75.66) on 2010-09-22 13:39

มีปัญหาว่าชุมชนที่อยู่เป็นกึ่งสลัมเด็กแถบนั่นล้วนอ่าน
หนัง สือแทบไม่ได้เลยเพราะเรียนโรงเรียนวัดกันครูส่วน
ใหญ่ก็จะมีธุรกิจของตัวเอง จะสอนนักเรียน แบบท่องจำ
ไม่สอนสะกดไม่เหมือนสมัยดิฉันเรียน ถ้าบุตรหลานคน
ไหนพอมีฐานะหน่อยก็ได้เรียนพิเศษแต่ถ้าเด็กคนไหนไม่
มีฐานะก็ปล่อยตามมีตามเกิด บางโรงเรียนปล่อยให้เด็ก
ขึ้นชั้นไปได้ไงทั้งๆที่เด็กอ่านหนังสือไม่ได้เลยดิฉันเอา
เด็กมาเป็นเพื่อนกับหลานคนหนึ่งตอนนี้เด็กคนนี้อยู่ป6
แล้วให้เค้าอ่านหนังสือปรากฏว่าอ่านไม่ได้เลย

#72 By jank (119.42.75.66) on 2010-09-22 13:37

#71 By (203.172.199.254) on 2010-09-16 14:10

#70 By (118.172.89.8) on 2010-07-12 21:49

เห็นด้วยค่ะ เพราะปัจจุบันเห็นเทคโนโลยีสำคัญไปหมดเด็กไม่ค่อยได้รับการเอาใจใส่จากที่บ้านมากนักไม่มีเวลาทบทวนการอ่าน อยู่ที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะไม่รู้จะเอาเวลาไหนมาอ่านหนังสือ

#69 By ครูนิด (125.27.69.178) on 2010-07-03 13:57

เป็นแรนวความคิดที่ดีมากเลยค่ะจะนำไปใช้ประโยชน์กับนักเรียน

#68 By นางวิภารัตน์ (118.173.24.137) on 2010-06-15 18:43

ตอนนี้ลูกชาย(คนกลาง)เริ่มเรียนอยู่ ป.2 อาจจะด้วยความที่คุณแม่ทำงานมาก ไม่มีเวลาดูแลการอ่านการเขียนของลูกชายในช่วงชั้น ป.1 ซึ่งในตอนนั้นคุณครูประจำชั้นบอกกับคุณแม่ว่าลูกชายเป็นเด็กหัวไว อ่านหนังสือเร็ว เข้าใจง่าย คณิตก็คิดเร็วกว่า เพื่อน ๆ แม่เลยสบายใจหลังจากนั้นก็มุ่งแต่งาน ปล่อยให้ลูกไปเรียนพิเศษ ป.1 เทอมแรก 4 ทุกวิชาปลื้มมาก ปล่อยให้เรียนพิเศษต่อ แต่ไม่เคยรู้เลยว่าการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนของลูกเป็นเพียงแค่การที่ครูแนะนำหรือบอกให้ทำการบ้านให้เสร็จเป็นวัน ๆ เท่านั้น เด็กทำไม่ได้ครูก็บอกไม่มีการสอน ใด ๆ เทอมที่ 2 ดูผลการสอบตกลงมากคุณแม่เริ่มสงสัยว่า ทำไม และผลสุดท้ายกลับมาดูลูกชายหลังเลิกเรียนและสอนทำการบ้าน อ่านหนังสือ ลูกชายอ่านหนังสือแทบไม่ออกเลย เขียนก็ไม่ถูก ลองคิดดูว่าให้เขียนคำว่าวันอังคารยังเขียนเองไม่ได้ ต้องเปิดหนังสือดู อย่างอื่นก็คงไม่ต้องพูดถึง แต่สงสัยมากว่าสอบผ่านขึ้นมาได้อย่างไร คิดแล้วตัวเองนี้แหล่ะทำร้ายลูก ทุกวันนี้ต้องมานั่งเสียใจ และเริ่มต้นสอนลูกอ่านหนังสือเขียนหนังสือใหม่ ใครเป็นเหมือนกันบ้าคะ แล้วจะทำอย่างไรดี

#66 By คุณแม่คนหนึ่ง (61.7.149.178) on 2010-06-02 17:09

เป็นครูที่ไม่ดีมานาน มัวยุ่งอยู่กับเด็กเก่งและงานอื่นๆที่มากมายมหาศาลจนลืมนึกถึงว่าการสอนเด็กให้อ่านหนังสือออกเป็นหน้าที่ท่สำคัญที่สุดของครู แต่ต่อไปสัญญาว่าจะไม่หลงประเด็นครูอีกแล้วค่ะ

#65 By ครูพา (118.174.32.6) on 2010-05-15 05:19

Hot! น่าลองใช้ครับ
สะดุดตาที่มีคัดลายมือด้วย
เด็กหลายคนลายมือไม่สวยไม่รู้ทำไมนะครับ
ผมเองก้เช่นกัน
ตอนเด็กเราก็หัดคัดนะ พอโตมาลายมือห่วยแตกเลยอ่ะครับ

#64 By เซี่ยหมิง on 2010-04-23 12:08

พอดีลูกมีปัญหาเลยเปิดดูหลานwww.แล้วจึงอยากทรายว่าที่นี้อยู่แถวไหนคะและค่าใช้จจ่ายมากหรือเปล่าคะ

#63 By บัณฑิตา (124.122.191.98) on 2010-04-21 20:22

อ่านความเห็นอาจารย์แล้วต้องขอขอบคุณในความเป็นครูอาชีพอย่างแท้จริง ดิฉันทำผลงานคศ.3 ตกนวตกรรม สอบเยียวยาแล้ว กำลังปรับปรุงผลงานอยู่คะ

#62 By พรทิพย์ เลือดน้ำชล (202.149.25.225) on 2010-03-22 21:39

good

#61 By elle (114.128.130.38) on 2010-03-20 12:04

มีลูกอยู่ในกลุ่ม learning disorder เหมือนกันคะ
ปีนี้น้องจะขึ้น ป.1 แล้ว แต่ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้
ถ้าจะให้เขียนต้องบอกเป็นตัวๆ ไปคะ เช่น จะให้เขียน กา
ต้องบอกเขียน ก.ไก่ แล้วตามด้วย สระอา คะ น้องถึงจะเขียนได้ แต่ถ้าถาม ขา มีตัวสะกดอะไรบ้างน้องจะเขียนไม่ได้เลยคะ อยากเรียนถามครูกานท์ว่า ถ้าคุณแม่ต้องการหนังสือเล่มนี้ต้องหาซื้อที่ไหน หรือติอต่อที่ไหนได้คะ

#60 By ink (118.172.39.230) on 2010-02-24 16:33

ได้ฝึกและอ่านก็เก่งขึ้น ขอบคุณมากค่ะwink surprised smile sad smile

#59 By อภิชญา (61.19.66.190) on 2010-01-27 15:09

คิดว่าน่าจะอ่านได้ ขอบคุณมากค่ะconfused smile question

#58 By อภิชญา (61.19.66.190) on 2010-01-27 15:03

ท้าอ่านนานๆคงจะเกงนะcry double wink embarrassed

#57 By สุดารัตัน์ (61.19.66.190) on 2010-01-27 14:57

ok อ่านออกแล้วค่ะ question

#56 By นําอ้อย (61.19.66.190) on 2010-01-27 14:53

หัดอ่านแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะopen-mounthed smile confused smile big smile

#55 By อ้าย (61.19.66.190) on 2010-01-27 14:46

หัดอ่านแบนี้ก็ดีเหมือนกันsurprised smile confused smile

#54 By อรวี (61.19.66.190) on 2010-01-27 14:28