เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว

ครูกานท์

 

ได้เคยพูดเรื่องนี้มาหลายครั้ง ทั้งได้สัญจรเป็นวิทยากรให้การเรียนรู้แก่ครูและผู้บริหารการศึกษาในภาครัฐและเอกชนมาเป็นเวลา ๔ ปี อย่างต่อเนื่อง อีกทราบว่ายังมีนักวิชาการท่านอื่นๆ ที่ได้ให้ความใส่ใจร่วมด้วยช่วยครูแก้ปัญหา สพท.ต่างๆ และ สพฐ.ก็มิได้นิ่งนอนใจ แต่ปัญหานี้ก็ยังคงดำรงอยู่เป็นอันมาก

...

สภาพปัญหาที่ยังคงดำรงอยู่มีทั้งที่แจ้งชัดและซ่อนเร้น ที่แจ้งชัดคือครูผู้สอนสามารถบอกได้จากสภาพการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนคนหนึ่งคนใดได้โดยทันที แต่ที่ซ่อนเร้นคือนักเรียนที่ดูเหมือนอ่านได้บ้างแต่เขียนไม่ได้จริงแท้ ต้องทดสอบด้วยการให้ เขียนตามคำบอก จึงจะรู้แน่ชัดว่าเขียนได้หรือไม่ได้ในระดับใด 

...

ทุ่งสักอาศรม ได้จัดทำแบบทดสอบเพื่อการ เขียนตามคำบอก ขึ้น สำหรับให้ครูใช้ทดสอบเขียนตามคำบอกแก่นักเรียนตั้งแต่ ป.๒ ถึง ม.๖ มีจำนวนคำทดสอบรวม ๕๐ คำ เนื้อหาอยู่ในมาตรฐานที่นักเรียนซึ่งผ่านการเรียนจากชั้น ป.๑ อย่างมีคุณภาพจะต้องเขียนได้ไม่น้อยกว่า ๒๕ คำ (หรือ ๕๐%) นั่นหมายความว่า ถ้านักเรียนชั้น ป.๒ ถึง ม.๖ คนใดได้คะแนนน้อยกว่า ๒๕ ให้ถือว่า ไม่ผ่าน จำเป็นต้องดำเนินการสอนแก้ปัญหาต่อไป ข้อทดสอบทั้ง ๕๐ คำมีความครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้

          ๑.ครอบคลุมพยัญชนะต้นทั้ง ๓ หมู่ (กลาง-ต่ำ-สูง)

          ๒.ครอบคลุมมาตราสะกด แม่ ก กา แม่กง แม่กน แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กด และ แม่กบ (เฉพาะคำสะกดตรงมาตราเท่านั้น)

          ๓.ครอบคลุมคำควบกล้ำและอักษรนำ

          ๔.ครอบคลุมการผันเสียงวรรณยุกต์ เอก โท ตรี และ จัตวา 

ข้อทดสอบมีดังนี้

คำทดสอบ

          ให้ครูที่ออกเสียงอักขระภาษาไทยชัดเจนเป็นผู้อ่านคำต่อไปนี้ให้นักเรียนฟังคำละ ๒ ครั้ง แล้วให้นักเรียน เขียนตามคำบอก ลงในกระดาษทดสอบ  

          คำที่มีพยางค์มากกว่าหนึ่งซึ่งนักเรียนเขียนถูกไม่ครบ เช่นเขียน ทุ่งแล้ง เป็น ทุ่งแล่ง ถือว่าเขียนถูกครึ่งคำผิดครึ่งคำ อย่างนี้ให้ ครึ่งคะแนน  แต่ถ้าคำใดเขียนถูกเสียงแต่ผิดรูปให้ครูให้คะแนนเต็มไปก่อน เช่นเขียน ข้างล่าง เป็น ค่างล่าง ก็ให้ถือว่าเขียนถูกตามเสียงที่ครูเปล่ง  เรื่องนี้ครูค่อยๆ ฝึกนักเรียนสังเกตจดจำรูปคำที่กำหนดใช้แท้จริงในภายหลัง

          กาแฟ            ทอผ้า           มะลิลา        สึนามิ         อายิโนะ

 

          เตาะแตะ        ฉอเลาะ         เล้าไก่         เข้าถ้ำ           ขยำขยี้

 

          ปิงปอง          โผงผาง         ข้างล่าง      ทุ่งแล้ง          อึ่งอ่าง

 

          ไอโอดีน        ปิ่นโต            เส้นด้าย      เล่นโขน         ฟ้อนรำ

 

          ซุ่มซ่าม         ยิ้มแย้ม          อ่อนน้อม    รอยเท้า         กุ้งฝอย

 

          ผิวขาว          แน่วแน่          ของฝาก      ปึกแผ่น          กุ๊กกิ๊ก

 

          ชอกช้ำ         เจียระไน        เผื่อแผ่         ด้ามมีด           ฮึดสู้

 

      โหดร้าย         หุบเหว           ตะเกียบ      บ่ายเบี่ยง       เลื่อนเวลา

 

          ทะเล่อทะล่า   จดบันทึก       ส้วมซึม       กวยจั๊บ          พริกเผ็ด

 

          รื่นเริง        ปลาบปลื้ม     เคลื่อนคล้อย   หยิ่งผยอง      สลักเสลา

... 

วิธีสอนแก้ปัญหาตามหนังสือ เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แก้ง่ายนิดเดียว ของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ ได้กำหนดระยะเวลาในการสอนแก้ปัญหานักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.๒ ถึง ม.๖ ที่ไม่ผ่านการทดสอบ ให้ฝึกอ่านเขียนเรียนรู้กับ ครูอาสาแก้ปัญหา วันละ ๑ ชั่วโมง ต่อเนื่องไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘๕ ชั่วโมง หรือ ๔ เดือน ซึ่งจากการวิจัยและปฏิบัติการในหลายโรงเรียน หลายจังหวัด ได้ผลสัมฤทธิ์ยืนยันว่า หลังจากการดำเนินการสอนตามแบบฝึกที่กำหนด (ในหนังสือ) ครบเต็มเวลาและวิธีการ นักเรียนจะ อ่านออกเขียนได้ ผ่านเกณฑ์ทดสอบทุกคน ยกเว้นนักเรียนที่บกพร่องทางสติปัญญาเท่านั้น  (ดูรายละเอียดต่างๆ ในโพสก่อนหน้านี้...) 

...

สาระสำคัญของเนื้อหาและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ตามหนังสือเล่มนี้คือ

เดือนแรก อ่านเขียนแจกลูก แม่ ก กา และผันเสียง ๒๐ ชั่วโมง

เดือนที่สอง